Research Staff

Research Fellow (Full-time)

Name 姓名 Tel Email Office
Lam Chi Yan, Garret (Dr) 林 志 欣 3400-2614 begarret@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk FJ627
Liu Yang (Dr) 刘      洋 3400-2549 yang-hk.liu@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk FJ626
Yu Yaoguang (Dr) 于 耀 光        / yaoguang.yu@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk        /

Research Fellow (Part-time)

Name 姓名 Tel Email Office
Cheung Yan Lung (Dr) 張 人 龍        / acalan58@yahoo.com.hk        /

Postdoctoral Fellow (Full-time)

Name 姓名 Tel Email Office
Dong Haowen (Dr) 董 浩 文 3400-2549 h.w.dong@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk FJ626
Gao Pengfei (Dr) 高 鹏 飞        / pengfei.gao@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk        /
Gu Zhongming (Dr) 顾 仲 明 3400-2613 zhongming.gu@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk FJ627
Han Zhuo (Dr) 韩      卓 3400-2547 zhuo.han@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk FJ626
Liu Shuyuan (Dr) 劉 殊 遠 3400-2549 shuyuan.me.liu@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk FJ626
Liu Shuyuan (Dr) 劉 殊 遠 3400-2549 shuyuan.me.liu@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk FJ626
Liu Yu (Dr) 刘      宇 3400-2613 yu.me.liu@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk FJ627
Qin Xianying (Dr) 秦 显 营        / xianying.qin@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk        /
Ren Feng 任      峰 3400-2549 feng.ren@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk FJ626
Tian Wenlong (Dr) 田 文 龙 3400-2547 wenlong.tian@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk FJ626
Wang Zhibo (Dr) 王 志 博 3400-2547 zb.wang@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk FJ626
Xie Dan (Dr) 谢      丹 3400-2547 dan86.xie@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk FJ626
Xu Wei (Dr) 徐      炜 3400-2549 wei.me.xu@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk FJ626
Zhang Fei (Dr) 张      菲 3400-2612 fei.zhang@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk FJ627
Zhu Yanan (Dr) 朱 亚 楠 3400-2611 yanan.zhu@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk FJ627

Postdoctoral Fellow (Part-time)

Name 姓名 Tel Email Office
Liu Qiang (Dr) 刘      強        / john-qiang.liu@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk        /

Research Associate (Full-time)

Name 姓名 Tel Email Office
Ding Zhiyi (Dr) 丁 志 义        / zhiyi.ding@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk GH301
Fan Ka Heng (Dr) 范 嘉 興        / harris-ka-heng.fan@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk FJ609
Feng Xiao (Dr) 冯      骁        / xiao.feng@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk M104
Gao Yao (Dr) 高      尧        / yao.gao@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk GH301
Li Kaikai (Dr) 李 锴 锴        / kaikai.li@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk FJ605
Li Qian (Dr) 李      倩        / qian0829.li@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk GH301
Li Yehai (Dr) 李 葉 海        / ye-hai.li@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk
Liu Tuo (Dr) 劉      拓        / ttuo.liu@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk FJ609
Lu Bo, Daniel 陸      波        / bo-daniel.lu@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk
Shan Shengbo (Dr) 单 胜 博        / shengbo-andy.shan@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk GH301
Shan Shengbo (Dr) 单 胜 博        / shengbo-andy.shan@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk GH301
Tang Xuefeng (Dr) 唐 学 峰        / xuefeng.tang@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk GH301
Wang Kai (Dr) 王      凱        / qf-kai.wang@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk GH301
Zhu Jiaming (Dr) 朱 家 明        / jiaming1988.zhu@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk FJ605

Research Associate (Part-time)

Name 姓名 Tel Email Office
Wong Chun Nam (Dr) 黃 振 南        / c.n.wong@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk        /

Research Assistant (Full-time)

Name 姓名 Tel Email Office
Bai Zhaowen 白 肇 文        / zhaiwen.bai@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk        /
Cai Zhengyang (Dr) 蔡 正 阳        / zhengyang.cai@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk FJ624
Fang Jieyichen (Ms) 方洁怡晨        / irene.jc.fang@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk GH301
Fu Jimin 傅 济 民        / 13900549R@connect.polyu.hk M104
Fu Jin 傅      进        / jin.me.fu@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk FJ618
Gao Chuanqiang (Dr) 高 传 强        /        /        /
GOMEZ DOMINGUEZ, Domingo         /        / domin.gomezdominguez@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk FJ605
Hao Jiaao (Dr) 郝 佳 傲        / jiaao.hao@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk         /
Jiang Guoqing (Dr) 蒋 国 庆        / g.q.jiang@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk
Jiang Yazhong (Dr) 姜 亞 中        / yazhong.jiang@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk FJ605
Lei Yuanpeng 雷 源 鹏        / lei.yp.lei@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk GH301
Liang Yu 梁      煜        / yu.liang@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk FJ618
Lin Chen (Dr) 林      晨        / chen.lin@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk FJ609
Luo Jiannan 罗 建 南        / jiannan.luo@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk FJ618
Ma Jun 马      俊        / junn.ma@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk FJ624
Pan Shaopeng (Dr) 潘 少 鹏        / shaopeng.pan@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk
Shi Lisong (Dr) 時 立 松        / ls.m.shi@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk FJ624
Su Jiahui (Dr) 苏 嘉 辉        / jiahui.su@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk
Sun Xiaofeng (Dr) 孙 晓 峰        / x.f.sun@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk FJ605
Tai Junfei 邰 俊 飞        / junfei.tai@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk
Wei Anran 危 安 然        / anran.wei@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk FJ622
Zhang Mao (Dr) 张      茂        / mao.zhang@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk GH301
Zheng Xiucheng (Dr) 鄭 修 成        / xc.zheng@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk
Zhou Qi 周      齐        / eric-qi.zhou@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk FJ622

Research Assistant (Part-time)

Name 姓名 Tel Email Office
Cao Wuxiong 曹 武 雄        / 17903150R@connect.polyu.hk        /
Chang Ching-wei 張 晉 瑋        / 17903082R@connect.polyu.hk        /
Chen Long 陳      龙        / 15903117R@connect.polyu.hk        /
Cheung Siu Lin (Ms) 張 小 蓮        /        /        /
Lin Jiajie 林 家 杰        / 18076649R@connect.polyu.hk        /
Liu Jinan 劉 津 安        / 17074387G@connect.polyu.hk        /
Yu Ho Man 余 浩 文        /        /        /
Zhang Hao (Dr) 張      浩        / 14900260R@connect.polyu.hk        /

Research Assistant (Part-time) (MSc Dissertation Scholarship)

Name 姓名 Tel Email Office
Chen Peilin 陳 沛 霖        / 17089877G@connect.polyu.hk        /
Ip Shu Chuen 葉 樹 泉        / 17028679G@connect.polyu.hk        /
Jin Duo (Ms) 金      铎        / 17074136G@connect.polyu.hk        /
Pan Dongyue 潘 冬 乐        / 17074921G@connect.polyu.hk        /
Xu Haosheng 徐 皓 盛        / 17074845G@connect.polyu.hk        /
Xu Nan (Ms) 徐      楠        / 17074548G@connect.polyu.hk        /
Zhang Weidi 张 维 谛        / 17074311G@connect.polyu.hk        /

Student Assistant (Part-time)

Name 姓名 Tel Email Office
Bi Yanding 毕 言 鼎        / 15103647D@connect.polyu.hk        /
Chen Shujian 陳 樞 健        / 15103882D@connect.polyu.hk        /
Hu Luyin 胡 魯 印        / 15102436D@connect.polyu.hk        /
Lee Chak Fai 李 澤 暉        / 15061694D@connect.polyu.hk        /
Safiullan, Saad Bin         /        / 17086083D@connect.polyu.hk        /
Zhang Yuming 張 育 銘        / 16098712D@connect.polyu.hk        /

Research Student

PhD (Full-time)

Name 姓名 Tel Email Office
Ai Chunhui 艾 春 晖 3400-8825 18044976R@connect.polyu.hk CF305
ANSARI, Talha Qasim        / 3400-8831 16902708R@connect.polyu.hk CF306
ARIF, Muhammad Irsalan        / 2766-4166 18042989R@connect.polyu.hk CF306
Bian Jing (Ms) 边      菁         / 15900582R@connect.polyu.hk M104
Cao Wuxiong 曹 武 雄 3400-8044 17903150R@connect.polyu.hk EF313
Chen Long 陳      龙 3400-8849 15903117R@connect.polyu.hk CF306
Chen Shengyang 陈 晟 洋 3400-8059 17903070R@connect.polyu.hk EF313
Chi Tianxi 迟 天 玺        / 15900011R@connect.polyu.hk M104
Chi Yicheng 池 奕 承 3400-8854 17902325R@connect.polyu.hk EF313
Cui Jingyu 崔 靖 渝 3400-8045 17900774R@connect.polyu.hk EF313
Cui Zhenxi 崔 珍 钖 3400-8828 18041909R@connect.polyu.hk CF305
Duan Ran 段      然        / 18106133R@connect.polyu.hk M106
DUONGTHIPTHEWA, Anchalee (Ms)        / 3400-8841 16903190R@connect.polyu.hk CF305
ECCEL VELLWOCK, Andre        / 3400-2543 18045264R@connect.polyu.hk FJ610
ESAN, Oladapo Christopher        / 3400-8821 18104687R@connect.polyu.hk CF305
Fan E 范      锷 3400-8839 17902811R@connect.polyu.hk EF313
Fan Lei 范      磊 3400-8850 17902024R@connect.polyu.hk EF313
Fu Jimin 傅 济 民        / 13900549R@connect.polyu.hk M104
Fu Yu (Ms) 傅      宇 3400-8058 17902245R@connect.polyu.hk EF313
Gao He (Ms) 郜      贺 3400-8821 17901250R@connect.polyu.hk EF313
Gao Yang (Ms) 高      陽 3400-2543 15903800R@connect.polyu.hk FJ610
Guo Zhenbin 郭 鎮 斌 3400-3292 16900358R@connect.polyu.hk CF306
HAMEED, Imran        / 3400-8840 18042165R@connect.polyu.hk CF306
He Chengming 何 成 明 3400-8845 16900205R@connect.polyu.hk CF305
Hu Jing (Ms) 胡      菁        / 13903539R@connect.polyu.hk        /
Hu Zhongyu 胡 中 雨 3400-8840 15902888R@connect.polyu.hk CF306
Huang Guangyuan 黃 光 遠        / 15903559R@connect.polyu.hk M104
Huang Kaicheng 黃 凱 程 3400-8849 16903397R@connect.polyu.hk CF306
Jiang Xiao 蒋      潇 3400-8836 18042881R@connect.polyu.hk CF305
Lai Jiewen 賴 捷 文 3400-8854 17902687R@connect.polyu.hk EF313
Li Dongfang 李 東 方 3400-8846 16904148R@connect.polyu.hk CF306
Li Feilong 李 飞 龙        / 18093937R@connect.polyu.hk M106
Li Guangzhe 李 广 喆 3400-8848 17903623R@connect.polyu.hk EF313
Li Jie (Ms) 李      洁 3400-8836 18045676R@connect.polyu.hk CF305
Li Jingying (Ms) 李 晶 莹 3400-8838 17900553R@connect.polyu.hk EF313
Li Meng 李      蒙 3400-8821 16903963R@connect.polyu.hk CF305
Li Quankun 李 全 坤         / 15903639R@connect.polyu.hk M104
Li Wenting (Ms) 李 文 婷         / 15902796R@connect.polyu.hk M104
Li Yun (Ms) 李      云 3400-2543 16900230R@connect.polyu.hk FJ610
Li Zhengchao 李 正 超 3400-8846 16903730R@connect.polyu.hk CF306
Li Zhengtong 李 政 桐 3400-2541 18068423R@connect.polyu.hk FJ610
Liang Shanjun 梁 善 军 3400-8824 16900266R@connect.polyu.hk CF306
Liao Yaozhong 廖 耀 仲 3400-8820 16901982R@connect.polyu.hk CF305
Lin Dongmei (Ms) 林 冬 梅 3400-8821 17902699R@connect.polyu.hk EF313
Liu Mingran 劉 銘 然 3400-8834 16900291R@connect.polyu.hk CF306
Liu Shuhong (Ms) 劉 书 泓 3400-8843 16901400R@connect.polyu.hk CF306
Liu Yao 劉      垚 3400-8851 15903074R@connect.polyu.hk CF306
Lo Kin Shing, Kenneth 盧 健 誠         / 13902162R@connect.polyu.hk M104
Long Tiehan 龙 铁 汉 3400-8837 16902991R@connect.polyu.hk CF305
Lyu Linlong 吕 林 龙 3400-8823 16903035R@connect.polyu.hk CF305
Ma Li (Ms) 馬      丽 3400-8835 15903756R@connect.polyu.hk CF305
Ma Wanyu (Ms) 马 婉 玉 3400-2543 18074105R@connect.polyu.hk FJ610
MUDDASSIR, Muhammad        / 3400-8835 18074096R@connect.polyu.hk CF305
Ng Ming To 吳 銘 濤 3400-8848 17903752R@connect.polyu.hk EF313
Pan Zhefei 潘 哲 飞 3400-8058 17900530R@connect.polyu.hk EF313
Piao Jinli (Ms) 朴 金 丽 3400-8058 17901181R@connect.polyu.hk EF313
Su Xiangyu 苏 翔 宇 3400-8842 16901748R@connect.polyu.hk CF305
Su Yiyin 苏 义 印 3400-8826 18045006R@connect.polyu.hk CF305
Sun Bo 孫      博        / 14902645R@connect.polyu.hk        /
Sun Qiangqiang 孫 強 強 3400-8836 15903768R@connect.polyu.hk CF305
Sun Ruqi 孙 汝 奇 3400-8827 17900184R@connect.polyu.hk EF313
Tian Xudong 田 旭 东 3400-2541 16901091R@connect.polyu.hk FJ610
ULLAH, Sana        / 3400-8829 16900893R@connect.polyu.hk CF306
Uy Chun Kit, Ken 黄 駿 傑 3400-8834 16901590R@connect.polyu.hk CF306
Wang Jianbiao 王 建 彪 3400-8852 16900278R@connect.polyu.hk CF306
Wang Jingwei (Ms) 王 静 威 3400-2541 18073884R@connect.polyu.hk FJ610
Wang Qian 王      骞        / 15902907R@connect.polyu.hk M104 (07)
Wang Shu 王      庶        / 10903012R@connect.polyu.hk        /
Wang Yafeng 王 亚 峰 3400-8059 17902903R@connect.polyu.hk EF313
Wang Zhaokun 王 兆 坤 3400-8825 17901494R@connect.polyu.hk EF313
Wei Long 魏      龙 3400-8840 16902917R@connect.polyu.hk CF306
Wen Fuzhen 温 福 祯 3400-8045 17902189R@connect.polyu.hk EF313
Wen Weisong 文 伟 松 3400-8827 17902061R@connect.polyu.hk EF313
Xiang Biao 向      彪 3400-8843 16900506R@connect.polyu.hk CF306
Xiong Jie 熊      杰 3400-8845 18042821R@connect.polyu.hk CF305
Xu Lei 许      磊 3400-8823 18042943R@connect.polyu.hk CF305
Yang Haopeng 楊 昊 澎        / 14900049R@connect.polyu.hk M104
Yang Jianwei 杨 建 伟 3400-2543 18069832R@connect.polyu.hk FJ610
Yang Juntan 楊 君 坦 3400-8851 16900346R@connect.polyu.hk CF306
Yang Weiping 杨 维 平 3400-8109 17900960R@connect.polyu.hk EF313
Yang Xiongbin 杨 雄 斌 3400-8108 17903520R@connect.polyu.hk EF313
ZAHRA Omar Ibn ElKhatab Abdallah A.E.        / 3400-8059 17903579R@connect.polyu.hk EF313
Zhang Guohao 张 国 豪 3400-8826 18074996R@connect.polyu.hk CF305
Zhang Linli (Ms) 張 林 立 3400-8820 18042158R@connect.polyu.hk CF305
Zhang Xiaoqi 張 晓 奇 3400-8847 16900531R@connect.polyu.hk CF305
Zhao Fuwang 赵 福 旺 3400-8841 16900611R@connect.polyu.hk CF305
Zhao Liangjing (Ms) 赵 梁 婧 3400-2541 18042356R@connect.polyu.hk FJ610
Zheng Junyuan 郑 钧 元 3400-8825 18043049R@connect.polyu.hk CF305
Zhou Bingchen (Ms) 周 冰 晨 3400-8842 18048303R@connect.polyu.hk CF305
Zhou Pengyu 周 鹏 宇 3400-8850 17902491R@connect.polyu.hk EF313
Zhou Quan (Ms) 周      全 3400-8824 16902782R@connect.polyu.hk CF306
Zhou Tong 周      桐 3400-8839 17901920R@connect.polyu.hk EF313
Zhou Weifeng 周 伟 峰 3400-8828 16903465R@connect.polyu.hk CF305
Zhou Zeqi (Ms) 周 泽 齐 3400-8044 17903137R@connect.polyu.hk EF313
Zhu Yinggang 朱 迎 港 2766-4166 18074073R@connect.polyu.hk CF306

PhD (Part-time)

Name 姓名 Tel Email Office
Chan Ying Ngai 陳 英 毅        / 14902725R@connect.polyu.hk        /
Lam Ka Hei, Racer 林 家 熙        / 13902440R@connect.polyu.hk        /
Li Qian (Ms) 李      倩        / 14902737R@connect.polyu.hk        /
Lu Bo, Daniel 陸      波        / 15902876R@connect.polyu.hk        /
Mak Yi Wah, Eva (Ms) 麥 汜 華        / 12900080R@connect.polyu.hk        /

MPhil (Full-time)

Name 姓名 Tel Email Office
Chang Ching Wei 張 晉 瑋 3400-8108 17903082R@connect.polyu.hk EF313
Chen Zongnan 陳 宗 南        / 18104443R@connect.polyu.hk        /
Lin Jiajie 林 家 杰 2766-4166 18076649R@connect.polyu.hk CF306
Liu Yutong (Ms) 刘 雨 桐 3400-8059 17901574R@connect.polyu.hk EF313
Shi Xingyi 石 星 逸 3400-8837 18069703R@connect.polyu.hk CF305

MPhil (Part-time)

Name 姓名 Tel Email Office
Hou Ruoyang 侯 若 洋        / 16904124R@connect.polyu.hk M104

Visiting RS

Name 姓名 Tel Email Office
Jia Shuyuan 贾 舒 渊        /        / FJ622